Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług

1.Wstęp: Freemeteo jest stroną internetową poświęconą pogodzie. Dostarcza użytkownikom prognozy pogody i związane z nimi usługi, jak na przykład prognozy indywidualne i komunikaty email. Dostęp do Freemeteo jest w chwili obecnej bezpłatny, niemniej jednak zastrzegamy sobie prawo pobierania opłat za dostęp do serwisu i oferowanych tu usług w przyszłości. W takim wypadku Freemeteo zawiadomi wszystkich zarejestrowanych użytkowników i zaoferuje im możliwość subskrypcji. Niniejszym wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do zmiany, poprawiania lub wycofania każdego z aspektów lub elementów niniejszej strony w dowolnym momencie z uwzględnieniem, lecz nie wyłącznie, zawartości, godzin dostępu i wyposażenia potrzebnego do korzystania z serwisu.

2.Copyright: Strona zawiera materiały chronione prawem autorskim, znaki handlowe i zastrzeżone informacje, obejmujące, lecz nie wyłącznie, tekst, oprogramowanie, zdjęcia i grafikę. Freemeteo jest wyłącznym właścicielem materiału umieszczonego w serwisie oraz posiada do niego prawo własności intelektualnej i inne prawa własności. Wszystkie prawa są niniejszym wyraźnie zastrzeżone. W związku z tym zabrania się sprzedaży, kopiowania, zmiany, reprodukowania, republikowania, pobierania czy dystrybucji materiału Freemeteo w żadnej formie, ani w części ani w całości, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela z wyjątkiem przypadków tworzenia kopi zapasowej części zawartości strony wyłącznie do użytku prywatnego bez usuwania informacji o pochodzeniu materiału.

3.Wyłączenie odpowiedzialności:

A. Użytkownicy wyraźnie zgadzają się, iż korzystanie z Freemeteo odbywa się z ich własnej inicjatywy i na własne ryzyko. Freemeteo, jednostki stowarzyszone i dostawcy usług nie gwarantują nieprzerwanego działania strony, bezbłędności ani usuwania istniejących błędów. Ponadto Freemeteo nie daje żadnej gwarancji, co do wyników uzyskanych poprzez korzystanie z serwisu, przedstawionych w nim informacji, zwłaszcza jeśli chodzi o ich poprawność lub rzetelność ani odnośnie świadczonych tu usług.

B. Informacje i usługi Freemeteo oferuje się „takie jakie są” bez żadnej gwarancji wyraźnej ani domniemanej z uwzględnieniem lecz nie wyłącznie gwarancji do tytułu prawnego, na informacje, usługi lub produkty dostarczane przez Freemeteo ani żadnych domniemanych gwarancji pokupności i przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw autorskich.

C. Informacje zawarte na stronie Freemeteo nie powinny być interpretowane przez użytkowników jako rada lub zachęta do dokonywani lub niedokonywania określonych czynności. Freemeteo nie ponosi odpowiedzialności za interpretację informacji zawartych na niniejszej stronie dokonywaną przez użytkowników ani za działania, które zamierzają oni podjąć pod wpływem wiadomości uzyskanych za pośrednictwem tego serwisu.

D. Freemeteo nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody ani obrażenia spowodowane przerwami, błędami, nieścisłościami, poprawkami, czy usunięciem usługi. Ponadto Freemeteo nie ponosi odpowiedzialności za nieosiągnięcie określonych rezultatów ani niewywiązanie się, opóźnienia w działaniu lub transmisji, awarie linii komunikacyjnych i wirusy komputerowe nabyte w wyniku korzystania ze strony Freemeteo lub innej strony połączonej z nią linkiem, kradzież lub zniszczenia bądź nieautoryzowany dostęp do rejestrów, ich zmianę lub wykorzystanie niezależnie od tego czy stanowią złamanie kontraktu, delikt, zaniedbanie czy wynikają z jakiejkolwiek innej przyczyny. To ograniczenie odpowiedzialności rozszerza się na i obejmuje wszelkie szkody wynikające z pobrania wszelkich materiałów umieszczonych w serwisie Freemeteo lub stron połączonych z nim linkiem.

E. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności stosuje się do każdego rodzaju informacji lub usług dostarczonych użytkownikom tego serwisu poprzez zwykły dostęp do którejkolwiek strony Freemeteo lub na indywidualną prośbę (z uwzględnieniem, lecz nie wyłącznie osobistych prognoz i komunikatów email).

4.Komunikaty email: Subskrybując usługę komunikaty email Freemeteo użytkownicy wyrażają zgodę na rozpoczęcie jej realizacji w ciągu siedmiu (7) dni. Informacje produkty i usługi oferuje się „takie jakie są” oraz „kiedy są dostępne” i mogą one być dostarczane z mniejszą częstotliwością lub okresowo zawieszane. Freemeteo wyraźnie zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia subskrypcji komunikatów email dla użytkowników bez uprzedzenia czy składania wyjaśnień. Wszystkie prawa własności intelektualnej z uwzględnieniem praw autorskich odnośnie zawartości należą do Freemeteo. Wszystkie prawa są niniejszym zastrzeżone.

5.Sprzęt: Użytkownicy są wyłącznie odpowiedzialni za posiadanie i konserwację całego sprzętu potrzebnego do dostępu i korzystania z niniejszej strony (np. linii telefonicznych, komputerów, itp.). Niemniej jednak Freemeteo zastrzega sobie prawo do zmiany sprzętu potrzebnego do dostępu i korzystania z tego serwisu w dowolnym momencie i bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie opłaty stron trzecich (np. opłaty za dostęp do Internetu, itp.) za dostęp i korzystanie z niniejszej strony pokrywają użytkownicy.

6.Linki do innych stron: Freemeteo zawiera linki do innych stron internetowych. Freemeteo nie sprawuje i nie jest w stanie sprawować żadnej formy kontroli w zakresie dostępności, zawartości, polityki ochrony danych osobowych, ewentualnego nieprzestrzegania praw autorskich ani jakości i ilości informacji ani usług oferowanych przez te strony. Serwis Freemeteo w żaden sposób nie aprobuje ani nie jest odpowiedzialny za zawartość tych stron.

7.Reklama: Freemeteo publikuje materiały reklamowe i często umieszcza linki do stron www reklamujących się firm. Freemeteo nie sprawuje i nie jest w stanie sprawować żadnej formy kontroli odnośnie zawartości tych reklam, banerów lub okien pop up; polityki ochrony danych osobowych ani ewentualnego nieprzestrzegania praw autorskich. Z problemami, które mogą pojawić się na skutek odwiedzania tych stron użytkownicy muszą zwracać się bezpośrednio do reklamujących się firm. Serwis Freemeteo w żaden sposób nie aprobuje ani nie jest odpowiedzialny za zawartość reklam publikowanych na stronie ani za treść stron podmiotów zamieszczających te materiały. Ponadto Freemeteo nie ponosi odpowiedzialności za komunikację pomiędzy użytkownikiem a stronami trzecimi – dostawcami usług, którzy reklamują się na stronie Fremeteo lub połączonymi z nią linkami ani za żadne transakcje handlowe, do których może dojść w wyniku tej komunikacji.

8.Materiały stron trzecich: Freemeteo może publikować informacje, dane, teksty, czy grafikę nadesłaną przez swoich użytkowników. Za materiały te, niezależnie czy zostały podane do publicznej wiadomości, czy przesłane prywatnie, jest odpowiedzialny jedynie ich właściciel. Freemeteo nie ponosi odpowiedzialności za błędy i/lub uchybienia ewentualnie w nich zawarte ani za żadne szkody użytkownika powstałe na skutek korzystania z nich. Freemeteo nie ponosi odpowiedzialności za, a użytkownicy zobowiązują się do niepublikowania żadnych obscenicznych, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obraźliwych materiałów ani też oszczerczych, obraźliwych, naruszających prawa prywatności, reklamowe lub autorskie, bądź w inny sposób niezgodnych z prawem. Ponadto Freemeteo nie ponosi odpowiedzialności za żadne materiały opublikowane lub przekazywane przez użytkowników, które zachęcają do zachowania będącego przestępstwem, pociągającego za sobą odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób łamiącego jakiekolwiek prawa. Użytkownicy strony rozumieją i przyjmują do wiadomości międzynarodowy charakter Internetu oraz zgadzają się przestrzegać lokalnych zasad deontologicznych każdego kraju.

9.Monitorowanie: Freemeteo ma według własnego uznania prawo do odmowy publikacji lub usunięcia każdego materiału przesłanego lub opublikowanego na stronie. Freemeteo ma prawo do usunięcia każdego materiału, według własnego uznania, który uważa za pogwałcenie niniejszych warunków lub w inny sposób niewłaściwy.

10.Odpowiedzialność odszkodowawcza: Użytkownicy zgadzają się wnieść sprzeciw wobec jakiegokolwiek powództwa, przejąć odpowiedzialność i nie występować z powództwem przeciw Freemeteo i jego właścicielowi, pracownikom, podmiotom stowarzyszonym lub agentom z tytułu żadnych roszczeń, działań, żądań, szkód, kosztów, odpowiedzialności, strat i wydatków (z uwzględnieniem opłat za usługi prawne) wynikających z korzystania ze strony.

11.Ochrona danych: Istnieją przypadki, w których dla własnej wygody użytkownik może być poproszony o podanie danych osobowych. Informacje te są wykorzystywane przez Freemeteo i serwis ten nie przekazuje ich stronom trzecim. Aby zapoznać się z dalszymi szczegółami na temat wykorzystywania i przetwarzania tych danych należy odnieść się do naszej polityki prywatności.

12.Zmiana warunków: Freemeteo ma prawo w dowolnym momencie do zmiany lub modyfikacji warunków stosujących się do korzystania ze strony częściowo lub w całości bez wcześniejszego powiadomienia. Korzystanie ze strony po wprowadzeniu zmian lub modyfikacji warunków uważane jest za ich akceptację przez użytkowników.

13.Różne postanowienia: Niniejsze warunki korzystania z serwisu stanowią kompletną umowę pomiędzy stronami odnośnie używania serwisu Freemeteo i zastępują wszelkie wcześniejsze ustne lub pisemne porozumienia w tej sprawie. Żadne zrzeczenie się roszczeń przez którąkolwiek ze stron z tytułu naruszenia lub niewywiązania się z umowy nie może być rozumiane jako zrzeczenie się roszczeń z tytułu jakiegokolwiek wcześniejszego lub przyszłego naruszenia lub niewywiązania się. Nagłówki sekcji zostały wprowadzone dla wygody i nie mają wpływu na interpretację niniejszych warunków.

14.Zasada rozdzielności: Jeśli jakaś klauzula niniejszej umowy stanie się niezgodnaz prawem, nieważna lub niewykonalna w jakiejkolwiek jurysdykcji, nie ma to wpływu na legalność, ważność ani wykonalność pozostałych klauzul niniejszej umowy w tej jurysdykcji.

15.Język: Językiem umowy jest język angielski. W przypadku konfliktu pomiędzy tekstem angielskim a tłumaczeniem obowiązuje wersja angielska.

16.Prawo umowy – Jurysdykcja: Niniejsze warunki podlegają prawu i wykładni prawa greckiego oraz europejskiego oraz podlegają jurysdykcji Sądu w Atenach (Courts of Athens) w Grecji.